Tots els continguts del lloc web Espina —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Espina, bé de societats del grup al qual Espina pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Espina és propietat exclusiva de Espina i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Espina és de Espina o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Espina o dels seus proveïdors.

Espina i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Espina són marques protegides per Espina. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Espina (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Espina constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Espina es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Espina es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Espina com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Espina no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Espina no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Espina.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Espina inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Espina no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Espina no implica que Espina l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Espina es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Espina .

Espina exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Espina o de webs de tercers.

Espina no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Espina .

El contingut del web de Espina únicament és aplicable a territori espanyol.

Espina garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Espina . Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Espina , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Espina enviant un e-mail a: comercial@espinaalquiler.com

Política de Privacidad

Introducción

La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal en vigor, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos, en adelante el RGPD.
Esta Política de Privacidad tiene por objeto poner en conocimiento de los titulares de los datos personales, respecto de los cuales se está recabando información, los aspectos específicos relativos al tratamiento sus datos, entre otras cosas, las finalidades de los tratamientos, los datos de contacto para ejercer los derechos que le asisten, los plazos de conservación de la información y las medidas de seguridad entre otras cosas.

Responsable del Tratamiento

En términos de protección de datos ESPINA MAQUINÀRIA S.L., debe ser considerado Responsable del Tratamiento, en relación a los ficheros/tratamientos identificados en la presente política, concretamente en el apartado Tratamientos de datos.
A continuación se indican los datos identificativos del titular del presente sitio web:
Responsable del Tratamiento: ESPINA MAQUINÀRIA S.L.
Dirección postal:POL. IND. PLA D'URGELL, 47-A, 25245, VILA-SANA, (LLEIDA).
Dirección electrónica:admin@espinamaquinaria.com

Tratamientos de datos

Los datos de carácter personal que se soliciten, en su caso, consistirán únicamente en aquellos estrictamente imprescindibles para identificar y atender la solicitud realizada por el titular de los mismos, en adelante el interesado. Dicha información será tratada de forma leal, lícita y transparente en relación con el interesado. Por otra parte, los datos personales serán recogidos para finalidades determinadas explícitas y legítimas, no siendo tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.

Los datos recogidos de cada interesado serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a las finalidades correspondientes para cada caso, y serán actualizados siempre que sea necesario.

El titular de los datos será informado, con carácter previo a la recogida de sus datos, de los extremos generales regulados en esta política a fin de que pueda prestar el consentimiento expreso, preciso e inequívoco para el tratamiento de sus datos, conforme a los siguientes aspectos.

Finalidades del tratamiento.
Las finalidades explícitas para las cuales se llevan a cabo cada uno de los tratamientos vienen recogidas en las cláusulas informativas incorporadas en cada una de las vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locuciones o carteles y notas informativas).

No obstante, los datos de carácter personal del interesado serán tratados con la exclusiva finalidad de proporcionarles una respuesta efectiva y atender las solicitudes practicadas por el usuario, especificadas junto a la opción, servicio, formulario o sistema de toma de datos que el titular utilice.

Legitimación
Por regla general, previo al tratamiento de los datos personales, ESPINA MAQUINÀRIA S.L. obtiene consentimiento expreso e inequívoco del titular de los mismos, mediante la incorporación de cláusulas de consentimiento informado en los diferentes sistemas de recogida de información.

No obstante, en caso de que no se requiera el consentimiento del interesado, la base legitimadora del tratamiento en la cual se ampara ESPINA MAQUINÀRIA S.L. es la existencia de una ley o norma específica que autorice o exija el tratamiento de los datos del interesado.

Destinatarios
Por regla general, ESPINA MAQUINÀRIA S.L. no procede a la cesión o comunicación de los datos a terceras entidades, salvo las requeridas legalmente, no obstante, en caso de que fuera necesario, dichas cesiones o comunicaciones de datos se informan al interesado a través de las cláusulas de consentimiento informado contenidas en las diferentes vías de recogida de datos personales.

Procedencia
Por regla general, los datos personales se recogen siempre directamente del interesado, no obstante, en determinadas excepciones, los datos pueden ser recogidos a través de terceras personas, entidades o servicios diferentes del interesado. En este sentido, este extremo será trasladado al interesado a través de las cláusulas de consentimiento informado contenidas en las diferentes vías de recogida de información y dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos, y a más tardar dentro de un mes.

Plazos de conservación La información recabada del interesado será conservada mientras sea necesaria para cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados los datos personales, de forma que, una vez cumplida la finalidad los datos serán cancelados. Dicha cancelación dará lugar al bloqueo de los datos conservándose únicamente a disposición de las AAPP, Jueces y Tribunales, para atender las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas, cumplido el citado plazo se procederá a la destrucción de la información.
A título informativo, a continuación se recogen los plazos legales de conservación de la información en relación a diferentes materias:

Datos de navegación.

En relación a los datos de navegación que se puedan tratar a través del sitio web, en caso de que se recojan datos sometidos a la normativa, se recomienda consultar la Política de Cookies publicada en nuestro sitio web.

Derechos de los interesados.

La normativa en materia de protección de datos otorga una serie de derechos a los interesados o titulares de los datos, usuarios del sitio web o usuarios de los perfiles de las redes sociales deESPINA MAQUINÀRIA S.L.

Estos derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

- Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorías de datos que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios, el plazo de conservación y el origen de dichos datos.

- Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos o incompletos.

- Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes supuestos:
o Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados
o Cuando el titular de los mismos retire el consentimiento
o Cuando el interesado se oponga al tratamiento
o Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal
o Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la información en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo sobre Protección de datos.

- Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en el consentimiento del interesado.

- Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se de alguno de los siguientes supuestos:
o Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos.
o Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos.
o Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron recabados, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
o Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos legítimos de la empresa prevalecen sobre los del interesado.

- Derecho a la portabilidad: derecho a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando:
o El tratamiento esté basado en el consentimiento
o El tratamiento se efectúe por medios automatizados

- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente

Los interesados podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose a ESPINA MAQUINÀRIA S.L., mediante escrito, remitido a la siguiente dirección:POL. IND. PLA D'URGELL, 47-A 25245 VILA-SANA (LLEIDA) indicando en la línea de Asunto el derecho que desea ejercitar.

En este sentido ESPINA MAQUINÀRIA S.L. atenderá su solicitud a la mayor brevedad posible y teniendo en cuenta los plazos previstos en la normativa en materia de protección de datos.

Seguridad

Las medidas de seguridad adoptadas por ESPINA MAQUINÀRIA S.L. son aquellas requeridas, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del RGPD. En este sentido, ESPINA MAQUINÀRIA S.L., teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades de las personas físicas, tiene establecidas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

En todo caso, ESPINA MAQUINÀRIA S.L. tiene implementados los mecanismos suficientes para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
 
   

 

Pol. Industrial Parc.
d'Activitats Agroalimentàries Pla d'urgell

Nau 47-A
(sortida Linyola autovia N-II)
25245 VILA-SANA ( Lleida)

© Copyright ESPINA, All rights reserved--
Avís legal--